Home »News

वीज पुरवण खंडीत

                                                                                                                               

   पणजीः ता. २६ ऑक्टोबर २०१८

                                                                                कार्तिक , १९४०

                    ता. २८ ऑक्टोबर २०१८ दिसा ११ केव्ही खोर्ली नवी उद्देगीक वसणूक  फिडरा वयल्यान  सकाळी ९.३० ते दनपरां १२. ३० मेरेन खोर्ली नवी उद्देगीक वसणूक, हाउसिंग बोर्ड कॉलनी, पीडीए कॉलनी, रवळनाथ नगर आनी खोर्ली गांवच्या सरभोंवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

मा/वाप/टीएसएस/विगां/माधा/बिंभ/२०१८/१७०८

 

 

TOP