Home »News

बाणस्तारी पूल येरादारीक बंद

                                                                                                                                पणजीः ता. २३ ऑक्टोबर २०१८

                                                          कार्तिक , १९४०

          बाणस्तारी पूल ता. २८ ऑक्टोबर  २०१८  दिसा सकाळीं ६.३  ते . ३ वरांमेरेन तपासणी आनी डॅक पातळी नोंद करपाच्या कामाखातीर सगळ्या प्रकाराच्या येरादारी खातीर बंद आसतलो.

मा/वाप/टीएसएस/विगां/माधा/बिंभ/२०१८/१६

TOP