Home »News

वीज पुरवण खंडीत

पणजी, 15 ऑक्टोबर 2018

आश्विन 23, 1940

          ता. 17 ऑक्टोबर 2018 दिसा ११ केव्ही सांत इस्तेव्ह फिडरा वयल्यान स. 9.00 ते दनपरां 2.00 मेरेन आखाडो, टोल्टो, कुपां, चर्चवाडो वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

          तशेंच, ता. 17 ऑक्टोबर 2018 दिसा ११ केव्ही सांगोल्डा फिडरा वयल्यान स. 9.00 ते दनपरां 2.00 मेरेन भुटकी वाडो, सांगोल्डा मरड, माय दे-देवस चर्च, साईबाबा देवूळ, वाडें, खर्रें, टीकलो पॅट्रोल पंप, वेताळ देवूळ आनी सरभोंवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

          तशेंच, ता. 19 ऑक्टोबर 2018 दिसा ११ केव्ही पर्रा फिडरा वयल्यान  स. 9.00 ते दनपरां 2.00 मेरेन  ग्रीन हील, शांतादुर्गा देवूळ, लिवरामेंत वाडो, सांगोल्डा पंचायत, भुटकी वाडो, सांगोल्डा मरड, माय दे-देवस चर्च, साईबाबा देवूळ, वाडें, खर्रें, टीकलो पॅट्रोल पंप, वेताळ देवूळ आनी सरभोंवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

          मा/वाप/टीएसएस/विगां/सुना/2018/1657

TOP