Home »News

वीज पुरवण खंडीत

                                                                                                                                पणजीः ता. 12 ऑक्टोंबर 2018

                                                                                      आश्विन 18, 1940

 

        ता. 16 ऑक्टोबर 2018 दिसा ११ केव्ही मायणा फिडरा वयल्यान सकाळी 8.30 ते दनपरां 1.00 मेरेन केपेंच्या उप-विभाग II अंतर्गत येवपी कावरें, कोंडी, झालेरीवाडो आनी मायणा वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

          तशेंच ता. 17 ऑक्टोबर 2018  दिसा ११ केव्ही  असोल्डा फिडरा वयल्यान सकाळी 8.30 ते दनपरां 1.00 मेरेन केपेंच्या उप-विभाग II अंतर्गत येवपी कोठंबी, बाग आनी गोंवळ वाठारांत वीज पुरवण खंडीत आसतली.

        तशेंच ता. 19 ऑक्टोबर 2018  दिसा ११ केव्ही  मळकर्णे फिडरा वयल्यान सकाळी 8.30 ते दनपरां 1.00 मेरेन केपेंच्या उप-विभाग II अंतर्गत येवपी देवळामळ, लक्ष्मी फार्म, पीडब्लूडी एलआयएस आनी झानोडें वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

 

मा/वाप/टीएसएस/विगां/अगा/सुना/2018/1651 

 

वीज पुरवण खंडीत

                                                                                                                                पणजीः ता. 12 ऑक्टोंबर 2018

                                                                                      आश्विन 18, 1940

 

        ता. 14 ऑक्टोबर 2018 दिसा ११ केव्ही नवी उद्देगीक वसाहत फिडरा वयल्यान सकाळी 10.00 ते 11.30 मेरेन नवी उद्देगीक वसाहत खोर्ले, हावजींग बोर्ड कॉलनी, रवळनाथ नगर आनी खोर्ली गांवच्या सरभोंवतणी वीज पुरवण जावची ना.

         

मा/वाप/टीएसएस/विगां/अगा/सुना/2018/1652

 

                                 

 

TOP