Home »News

चली भुरग्याच्या जल्मांक उर्बेभरीत येवकार दियात- श्री. गर्ग

                                                                                                                                पणजीः ता. 12 ऑक्टोंबर 2018

                                                                                      आश्विन 18, 1940

 

          भलायकी सेवा संचालनालयाच्या गोंय राज्य कुटुंब कल्याण मंडळान, उत्तर आनी दक्षीण गोंय जिल्होधिकारी कार्यालयाच्या जोडपालवान, आंतरराष्ट्रीय चली भुरगें दीस मनयलो. ह्या निमतान इन्स्टीट्यूट मिनेझीस ब्रागांझा सभाघरांत काल बक्षीस वितरण सुवाळो आयोजीत केलो.

          बायलां आनी भुरगीं उदरगत संचालनालयाचे  सचीव श्री. सी .आर. गर्ग, ह्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना तांणी, चली भुरग्याचो जल्म जावंक दिवचो आनी ताका बरे पोशक रितीन वाडोवचें तशेंच ताका समानताय दिवची अशें आवाहन केलें. आयच्या आधुनीक जगांत, चलो आनी चली भुरगें असो फरक करप समा न्हय अशें तांणी सांगलें. चली भुरग्यान आपले योग्यतायेन आपूण चल्या परस खंयच उणें ना हाची जाणीव करुन दिल्ली आसा अशेंय तांणी मुखार सांगलें. 

          मुखार उलयतना श्री. गर्ग हांणी सांगलें, स्त्री आनी पुरुश हांच्या प्रमाणाचो असमतोल आमकां सगळ्यां खातीर हुस्क्याचो विशय जावन आसा. ताका लागून आमी समतोल राखपा  खातीर वावुरताना चली भुरग्याच्या जल्माक येवकार दिवंक जाय, तिका पुराय पोशण, शिक्षण आनी मुखार येवपाक फावो आशिल्ल्यो संदी दिवप गरजेचें थारता. हे कार्यावळीक व्हडा प्रमाणांत बायलां आनी चलयांचो सहभाग पळोवन तांणी आपली खोस उक्तायली.

          उत्तर गोंय जिल्होधिकारी श्री. लेविन्सन मार्टीन हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें की गोंयांत स्त्री पुरुश प्रमाणाच्या असमतोलाच्या परिस्थितीचेर विचार करप ही काळाची गरज जावन आसा. ह्या विशयाचेर जर आमी भौसाक संवेदनशील करुंक शकले जाल्यार हो आंतरराष्ट्रीय चली भुरग्याचो दीस सुवाळो यशस्वी जातलो. गोंयच्या चली भुरग्याक आनी बायलांक सुरक्षीत आनी पोशक वातावरण तयार करपाक आमका जायत्या गजालींची गरज आसा अशेंय तांणी सांगलें.

          मुखेल वैजकी अधिकारी डॉ. वंदना धुमे हांणी आपल्या उलोवपांत सांगले की सरकार,  बिनसरकारी संघटना जरीय आपले परीन जायतो यत्न करता आसून लेगीत चली भुरग्याचें प्रमाण  घटत आसा. लिंग भेदा पासूनय गोंय मुक्त ना. ताका लागून ह्या प्रमाणांत समतोल हाडप ही आयच्या काळाची अत्यंत गरज जावन आसा. गोंयांत चली भुरग्याक जगोवपाक, संरक्षण दिवपाक तशेंच तिचें सबलीकरण करपाक आमी वावुरपाची गरज आसा अशें तांणी सांगलें. ह्या सगळ्या आडमेळ्यांनी पितृप्रधान कुटुंब पध्दत आशिल्ल्या कारणान ह्या प्रमाणांत चड उणाव आयला, ताका

लागून पितृप्रधान कुटुंब पध्दत सोडून सर्व- सहमत कुटुंब पध्दत आपणावप गरजेचें अशें तांणी सांगलें.

          बेटी बचाव आनी बेटी पढावो हो संदेश सर्व सामान्यां मेरेन पावोवचो म्हूण राज्य कुटुंब कल्याण मंडळान जायत्या तरेच्या सर्तींचें आयोजन केल्लें. म्हजी चली- म्हजो अभिमान- म्हजी खोस ह्या विशयाचेर निबंध सर्त आयोजीत केल्ली. ह्या सर्तींत माहिती आनी प्रसिध्दी खात्याचे माहिती सहाय्यक श्रीमती. क्लॅरा रॉड्रीगीस हांका पयलें इनाम फावो जालें, सरकारी तंत्र निकेतन संस्थेचे श्री. उमेश देसाय हांका दुसरे इनाम जाल्यार गोंय लोक सेवा आयोगाचे श्री. कृष्णा पार्सेकर हांणी तिसरें इनाम मेळयलें.

          बेटी बचाव आनी बेटी पढावो ह्या विशयाचेर उच्च माध्यमीक आनी सरकारी खात्या पांवड्यार राज्यस्थरीय नाटिका सर्तीचें आयोजन केल्लें. जातूंत एस.एस.आंगले उच्च माध्यमीक शाळा माशें हांणी पयलें इनाम मेळयलें, सरकारी मल्टीपर्पज उच्च माध्यमीक शाळा, मडगांव हांणी दुसरें आनी मल्टीफॅकल्टी कॉलेज धारबांदोडे उच्च माध्यमीक पांवड्यार तिसरे इनाम मेळयलें जाल्यार, बंदर कप्तान खात्यान पयलें इनाम, माहिती आनी प्रसिध्दी खात्यान दुसरें आनी उप-जिल्हो हॉस्पिटल फोंडें हांणी खात्या पांवड्यार तिसरें इनाम मेळयलें.

          बेटी बचावो आनी बेटी पढावो विशया वयल्या भाज्यो आनी फळां नक्षीकाम सर्तींत  पुजा नायक, रक्षा कोल्हापुरकार हांणी पयलें इनाम मेळयले. श्वेता केणी, प्रणाली गोवेकर हांका दुसरें जाल्यार सविता फॅर्नांडीस आनी तेजस्वी मांद्रेकर हांका तिसरें. बॅग डिझायनींग सर्तींत मंडळाची पुजा नायक, रक्षा कोल्हापुरकार हांका पयलें आनी दुसरें इनाम जाल्यार आयडीएसपी चे नेहा नायक हाका तिसरें इनाम फावो जालें.

          कार्यावळीचें सुत्रसंचालन मंडळाचे विस्तार अधिकारी श्री. उमेश खोलकार हांणी केलें जाल्यार प्रसूती पुर्व लिंग निदान प्रतिबंद विभागाची कायदो सहाय्यक श्रीमती पल्लवी मुळगांवकार हांणी उपकाराचे उलोवप केलें.

 

मा/वाप/टीएसएस/विगां/अगा/सुना/2018/1645

 

 

TOP