Home »News

भारतीय रॅडक्रॉस संस्थेच्या गोंय शाखेची वर्सकी सर्वसादारण बसका

                                                                                                                                पणजीः ता. १० ऑक्टोंबर २०१८

आश्विन १८, १९४०

          भारतीय रॅडक्रॉस संस्थेच्या गोंय शाखेची वर्सकी सर्वसादारण बसका आयज राजभवनार राज्यपाल आनी भारतीय रॅडक्रॉस संस्थेची अध्यक्ष डॉ. श्रीमती मृदुला सिन्हा हांचे अध्यक्षते खाला जाली.

          बसकेंत उलयताना राज्यपालान समाजा खातीर मोलादीक योगदान दिल्ले खातीर भारतीय रॅडक्रॉस संस्थेचें अभिनंदन केले. संस्थेक पयशांची कमी आसली तरी मदत करपी लोकांची कमी ना. लोक आपूण जावन मदत करपाक तयार आसात, फकत आमी तांचे कडल्यान फाटीफुडें जाय नासतना मदतीची मागणी करपाक जाय. राज्यपालांनी संस्थे वतीन राबोवपांत येवपी रक्तदाना सारख्या कार्यक्रमांचीय तोखणाय केली. मनशाचे दुखणें कमी करपा खातीर मानवतेच्या दृश्टीन संस्थे कडल्यान सदांच प्रोत्साहन आनी प्रेरणा दिवपाचें कार्य जाता, अशेंय राज्यपालांनी सांगलें.

          राष्ट्रपिता महात्मा गांधिजींच्या १५० व्या जयंती वर्साच्या कार्यक्रमाचो एक भाग म्हूण भारतीय रॅडक्रॉस संस्थेन महात्मा गांधिजींची शिकवण आनी तत्वांच्या विशयांचेर कार्यक्रम आयोजीत करपाचीय सुचोवणी राज्यपालान केली.

          भारतीय रॅडक्रॉस संस्थेचे गोंय शाखेचे अध्यक्ष श्री. गौरीश धोंड हांणी संस्थेच्या सगल्या वांगड्या कडेन मानवतेच्या कल्याणा खातीर एकजुटीन काम करपाची मागणी केली.

          ह्या वेळार राज्यपाला हस्तुकीं संस्थेच्या २०१७-१८ वर्साच्या प्रशासकीय अहवालाचें विमोचन केलें.

          संस्थेचो उपाध्यक्ष मांगिरीश पै रायकार हांणी फाटल्या वर्साच्या बसकेचो इतिवृतांत वाचलो. श्री. मारियो पिंटो दे सांताना हांणी वर्सुकीं ऑडीट अहवाल मांडलो.

          प्रा. सुभाष कवठणकार हांणी बसकेचें सुत्रसंचालन केलें जाल्यार डॉ. दिगंबर नायक हांणी उपकार मानले.

 

मा/वाप/टीएसएस/विगां/अगा/सुना/२०१८/१६४२

 

 

TOP