Home »News

वीज पुरवण खंडीत

                                                                                                                                पणजीः ता. १० ऑक्टोंबर २०१८

आश्विन १८, १९४०

 

        ता. १२ ऑक्टोबर २०१८ दिसा ११ केव्ही  वास्को- I आनी  ११ केव्ही मंगूर फिडरा वयल्यान सकाळी .०० ते दनपरां .००  मेरेन पुराय मंगूर, बायणा आनी सरभोंवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

          तशेंच ता. ऑक्टोबर २०१८ दिसा कदंबा उप-केंद्राच्या ३३ केव्ही इन्कोमर I आनी II वयल्यान वास्को शाराचो कांय भाग, पुराय नव वाडे, वाडेचें तळें, चिखलें, विमानतळ रस्तो आनी सरभोंवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण खंडीत आसतली.

 

मा/वाप/टीएसएस/विगां/अगा/सुना/२०१८/१६४०

TOP