Home »News

1914 ते 1970 मेरेनच्या जल्म नोंदणी संबंदान ई-टिऑर सुविधांची सुदारणा

                                                                                                                                पणजीः ता. ०९ ऑक्टोंबर २०१८

आश्विन १७, १९४०

 

          १९ डिसेंबर २०१७ दिसा सरकारान  सामान्य लोकांक, अधिकार्‍यांक आनी हेर प्राधिकारिणींक १९१४ ते १९७० मेरेनच्या जल्म नोंदणी संबंदान माहिती उपलब्ध करपा खातीर सुरु केल्ल्या www.goaonline.gov.in ह्या पोर्टलाचेर ई-टिऑर वॅब आदारीत एप्लीकेशनान  सुदारणा केल्या.

          प्रक्रिया सुरळीत जावची म्हण खात्या वतीन कांय विशिश्ट गजालींचेर भर दिल्ली आसा. जल्म दाखल्याच्यो नोंदी सोदपाक सामान्य लोकांचो वेळ व्हगडावचो न्हय म्हण बेगोबेग ई-टिऑर एप्लीकेशन ऑनलायन उपलब्ध करतले. तशेंच ऑनलायन सुविधा उपलब्ध जावची म्हण फावो ती पावलां घेतले. वेंचून काडिल्ली तालुका पांवड्या वयली टीम ई-टिऑरा खातीर वावुरतली. डिजीटलायजेशना उपरांत नोंदणेंत सुदारणा करपाक वावुरतले.

          नश्ट जाल्ल्या आनी इबाडिल्ल्या जल्म नोंदणीचेर उपाय म्हूण सरकारान गोंय जल्म नोंदणी पुननिर्मिती आनी नोंदणी कायदो, २००५ अंतर्गत अधिकार्‍यांक नियुक्त केल्यात. आता खंयचोय अर्जिदार नश्ट जाल्ल्यो आनी इबाडिल्ल्यो नोंदण्यो परत मेळोवपाक फॉर्म भरुन संबंदीत उप-निबंधकांक प्रक्रिये खातीर दिवंक शकता.   

 

मा/वाप/टीएसएस/विगां/अगा/सुना/२०१८/१६३४

 

 

TOP