Home »News

वीज पुरवण खंडीत

                                                                                                                                पणजीः ता. ०९ ऑक्टोंबर २०१८

आश्विन १७, १९४०

 

        ता. १० ऑक्टोबर २०१८ दिसा ११केव्ही  ओल्ड गोवा फिडरा वयल्यान सकाळी. ०० दनपरां . ०० मेरेन दोतोरभाट, एडमार, उडुपी हॉटेल, सीएमएम लॉजिस्टीक आनी ओल्ड गोवा गांवांच्या सरभोंवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

          तशेंच ता. १० ऑक्टोबर २०१८ दिसा ११केव्ही सांत इस्तेंव फिडरा वयल्यान सकाळी. ०० ते दनपरां . ०० मेरेन आखाडो, टोल्टो, कुपा, चर्चवाडो ह्या वाठारांत वीज पुरवण खंडीत आसतली.

 

मा/वाप/टीएसएस/विगां/अगा/सुना/२०१८/१६३३

 

 

TOP