Home »News

गांधी जयंती निमतान आनी ऑक्टोबराक पोरणे गोंय वाठारांत येरादारी वेवस्थेंत बदल

 

पणजी, २८  सप्टेंबर, २०१८

आश्विन , १९४०

         

          गांधी जयंती निमतान ऑक्टोबर २०१८ दिसा जावपा आशिल्ल्या राज्य पातळीवयल्या कार्यावळीच्या फाटभुंयेर, पोरणे गोंय वाठारांत आनी ऑक्टोबर २०१८ दिसा येरादारींत तात्पुरतो बदल करपाचो आदेश उत्तर गोंय जिल्हो न्यायदंडाधिकार्‍यांनी दिला.

          पोरणे गोंयच्या मुख्य जंक्शना कडल्यान पोरणे गोंय पुलीस स्टेशन जंक्शन मेरेनचो मार्ग

ऑक्टोबर २०१८ दिसा सकाळीं १०.०० वरां सावन ऑक्टोबर २०१८ दिसा कार्यावळ सोंप मेरेन बंद आसतलो.

          बाणास्तरी सावन पणजी वचपी अवजड वाहनांक दर्गा जंक्शना कडल्यान कदंब पठारा वयल्या नव्या बगल रस्त्या वटेन वळयतले. हो रस्तो मेरशे जंक्शना कडेन भायर सरता.

          पणजी वटेन वचपी ल्हान वाहनांक पोरणे गोंय पुलीस स्टेशन जंक्शना मेरेन येवपाक मेळटले आनी थंय सावन बॉम जिजस बासिलिकाच्या फाटल्या वटेंतल्या रस्त्यार वचपाक दाव्यान घेवचे पडटले. हो रस्तो पोरणे गोंयच्या मुख्य जंक्शना कडेन भायर सरता.

          पणजी सावन येवपी अवजड वाहनांची येरादारी नव्या मेरशे बगल रस्त्या वटेन वळयतले. ल्हान वाहनांक पोरणे गोंय जंक्शन मेरेन येवंक पोरणे गोंय – फोंडा मार्गार येवंक मेळटले आनी उपरांत उजव्यान घेवन बॉम जिजस बासिलिकाच्या फाटल्या वटेंतल्या रस्त्यार घेवन पोरणे गोंय पुलीस स्टेशन जंक्शन मेरेन येवंक मेळटले. ते खातीर पोरणे गोंय पुलीस स्टेशन ते पोरणे गोंय मुख्य जंक्शन मेरेनच्या रस्त्याचेर दोनूय वटेंतल्यान येरादारी चलतली.

 

मा/वाप/टीएसएस/विगां/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१६००

 

TOP