Home »News

कला आनी संस्कृती मंत्री ते ऑक्टोबर मेरेन उपलब्ध आसचे ना

 

पणजी, २८  सप्टेंबर, २०१८

आश्विन , १९४०

          कला आनी संस्कृती, नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार आनी आदिवासी कल्याण मंत्री श्री. गोविंद एस. गावडे हे ते ऑक्टोबर २०१८ दिसा मेरेन लोकां खातीर उपलब्ध आसचे ना. ह्या काळांत ते गोंया भायर अधिकृत भोंवडे खातीर वतले.

 

मा/वाप/टीएसएस/विगां/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५९४

TOP