Home »News

ईडीसीचे अध्यक्ष 6 ऑक्टोबर मेरेन उपलब्ध आसचे ना

 

पणजी, २५ सप्टेंबर, २०१८

आश्विन , १९४०

          ईडीसीचे अध्यक्ष, जीएसआयडीसीचे उपाध्यक्ष आनी ईमॅजीन पणजी स्मार्ट सिटीचे संचालक श्री. सिद्धार्थ कुंकळकर हे लोकां खातीर 6 ऑक्टोबर 2018 दिसा मेरेन उपलब्ध आसचे ना. ह्या काळांत ते गोंया भायर आसतले.

 

मा/वाप/टीएसएस/विगां/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५७९

TOP