Home »News

माटोळी सर्तीचो निकाल जाहीर

 

पणजी, २५ सप्टेंबर, २०१८

आश्विन , १९४०

 

          गोंय सरकारच्या कला आनी संस्कृती संचालनालयान चवथी निमतान ह्या वर्सा घेतिल्ल्या माटोळी सजावट सर्तीचो निकाल जाहीर केला.

          सर्तीचो निकाल सकयल दिल्ल्या प्रमाण आसा-

पयलें इनाम- रु. १५,०००/- श्री. रंगनाथ गांवकर, गोठावाडा, बेतोडा

दुसरें इनाम- रु. १०,०००/- श्री. विशांत वसंत गावडे, केळबाय कुर्टी, फोंडा

तिसरें इनाम- रु. ,५००/- श्री. गजानन बांदेकर, वेलवाडा, पैंगीण, काणकोण

उमेद वाडोवपी इनामां – दरेकी रु. ,०००/-

पयलें- दत्ता शंभू नाईक, गावठण, प्रियोळ, फोंडा, दुसरें- तानाजी काशीनाथ गावडे, तळुले, बांदोडा, फोंडा, तिसरें- अजय पि. सतरकर, लोलयें, काणकोण, चवथें- दीपक गावकर, साट्रे, सत्तरी, पांचवें- महादेव स. गांवकर, नेत्रावळी, सांगे.

          राज्य पातळीवेल्या माटोळी सर्तीचें परिक्षक म्हूण श्रीमती पोर्णीमा केरकर, श्री. दिलीप पालसरकर आनी श्री. सुर्यकांत गांवकर आशिल्ले. सर्तींतल्या जैतिवंतांक इनामां आनी प्रमाणपत्रां कला आनी संस्कृती संचालनालय विशेश कार्यावळींत दितले. इनामां वांटपाच्या सुवाळ्याची तारीख उपरांत कळयतले.

         

          मा/वाप/टीएसएस/विगां/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५७५


 

TOP