Home »News

वरिश्ठ वकिलां कडल्यान अर्ज मागयल्यात

 

पणजी, २५ सप्टेंबर, २०१८

आश्विन , १९४०

 

          अनुसुचीत जाती आनी अनुसुचीत जमाती (अत्याचार आळाबंद) कायदो, 1989 अंतर्गत विशेश न्यायालयांतले खटले निकालांत काडपा खातीर गरजेनुसार दक्षीण गोंय जिल्ल्यांत वकिलांच्या वळेरी खातीर गोंयच्या नामनेच्या वरिश्ठ वकिलां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. चड म्हायती खातीर, www.southgoa.nic.in ह्या संकेतथळाक भेट दिवची.

         

          मा/वाप/टीएसएस/विगां/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५७४

 

TOP