Home »News

वस्तूसंग्रहालय खात्या वतीन गझलरंग मुशयारा कार्यक्रमाचें आयोजन

 

 

पणजी, २४ सप्टेंबर, २०१८

आश्विन, १९४०

 

           गोंय राज्य वस्तूसंग्रहालय स्थापणूक दिसा निमतान वस्तूसंग्रहालय संचालनालयान फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिराच्या जोड पालवान ता. २९ सप्टेंबर २०१८ दिसा सांजेच्या ५.०० ते ७.०० वरां मेरेन राजीव गांधी कला मंदिर, फोंडे हांगा गझलरंग मुशयारा कार्यक्रमाचें आयोजन केला. हो कार्यक्रम सगळ्यां खातीर उक्तो आसा.

 

मा/वाप/टीएसएस/विगां/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५६९

TOP