Home »News

आमोणा ग्राम पंचायत वाठारांत रम्बलर स्ट्रिप्स अधिसुचीत

 

पणजी, २४ सप्टेंबर, २०१८

आश्विन , १९४०

          उत्तर गोंय जिल्होन्यायदंडाधिकार्‍यान आमोण्या चिंचवाडा वाठारांत चिंचवाडा जंक्शनाच्या दोनूय वटेन सुमार ३० मिटर अंतराचेर सांखळे आनी आमोणे पुला वटेन वचपी रस्त्यांचेर रम्बल स्ट्रिप्स घालून येरादारीक सुचोवणी दिवपी तकटे लावपाचो आदेश दिला.

 

मा/वाप/टीएसएस/विगां/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५६६

TOP