Home »News

पंचायत संचालनालयाच्या वतीन नितळसाण मोहिमेचें आयोजन

 

पणजी, २१ सप्टेंबर, २०१८

भाद्रपद ३०, १९४०

           

          पंचायत संचालनालय हेर सगळ्या खात्यांच्या पालवान २४ सप्टेंबर २०१८ दिसा सकाळीं ११.३० वरां सावन जुन्ता हावजांतल्या आपल्या कार्यालयांत आनी लागसरच्या वाठारांत नितळसाण मोहीम राबयतले.

           स्वच्छता ही सेवा हे १५ सप्टेंबर २०१८ ते ऑक्टोबर २०१८ मेरेन चलपी देशव्यापी नितळसाण अभियानांत गोंय सरकारान वांटो घेतला. नितळसाण दवरप हें सगळ्यांचेंच काम हें तत्व लागू करून स्वच्छ भारताचें सपन पळोवपी जन आंदोलनाक चालना दिवपाचो ताचो उद्देश आसा.

वेगवेगळ्या खात्यांचे अधिकारी आनी कर्मचारी २४ सप्टेंबर २०१८ दिसा जावपी नितळसाण मोहीम / श्रमदान कार्यांत वांटो घेतले आनी उपरांत श्रीमती आर. मेनका, आयएएस, संचालक, पालिका प्रशासन ह्यो सगळ्यांक स्वच्छता सोपूत दितल्यो.

          हे मोहिमेंत सगळ्या खात्यांनी सक्रीयपणान वांटो घेवचो आनी स्वच्छता ही सेवा हें नितळसाण अभियान यशस्वी करचें अशें आवाहन पंचायत संचालनालयान केलां.

 

मा/वाप/टीएसएस/जॉआ/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५६५

TOP