Home »News

खंडीत वीज पुरवण

पणजी, २१ सप्टेंबर, २०१८

भाद्रपद ३०, १९४०

 

          मिरांडा डीटीसी फिडराचेर दुरुस्तीचें काम करपा खातीर २२ सप्टेंबर २०१८ दिसा सकाळी ९.०० ते दनपरां १.०० मेरेन वीज पुरवण खंडीत आसतली. कोयमा वाडो, किटला आनी सरभोंवतणच्या वाठारांनी वीज पुरवण आसची ना.

          तशेच, नाग्वा सब-स्टेशनाचेर दुरुस्तीचें काम करपा खातीर २४ सप्टेंबर २०१८ दिसा सकाळी ९.०० ते दनपरां २.०० मेरेन फुलडेवाडो, कॅण्डीफ्लॉस, राऊतावाडो, लिंगाभाट, ब्रिटोवाडो, सालीसवाडो, आराडी, जॅकनीवाडो, करास्कोवाडो, पर्रा भाटी, गिरी मैदान आनी सरभोंवतणच्या वाठारांनी वीज पुरवण खंडीत आसतली.

          तशेंच, ११ केव्ही हळदोणे फिडराचेर दुरुस्तीचें काम करपा खातीर २५ सप्टेंबर २०१८ दिसा सकाळी ९.०० ते दनपरां २.०० मेरेन करोणा, पातीन, लाकडे, आमाडी आनी सरभोंवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण आसची ना.

 

मा/वाप/टीएसएस/जॉआ/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५६४

TOP