Home »News

राज्यपाल २३ सप्टेंबराक प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजण चालीक लायतली

 

पणजी, २१ सप्टेंबर, २०१८

भाद्रपद ३०, १९४०

 

          राज्यपाल डॉ. (श्रीमती) मृदुला सिन्हा हांच्या हस्तुकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजणेचो २३ सप्टेंबर २०१८ दिसा सकाळीं ११.३० वरांचेर डॉ. एस. झॅड. क्वासीम सभाघर, एनआयओ, दोनापावल हांगा शुभारंभ जातलो.

          ह्या सुवाळ्याक केंद्रीय आयुश (स्वतंत्र भार) मंत्री श्री. श्रीपाद नायक, भौशीक बांदकाम मंत्री श्री. रामकृष्ण ढवळीकर, शार आनी नगर नियोजन मंत्री श्री. विजय सरदेसाय, महसूल मंत्री श्री. रोहन खंवटे, कला आनी संस्कृती मंत्री श्री. गोविंद गावडे, भलायकी मंत्री श्री. विश्वजीत राणे, खासदार श्री. नरेंद्र सावयकार, राज्यसभा खासदार श्री. विनय तेंडुलकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आसतले.

          राष्ट्रीय भलायकी मिशन / गोंय राज्य भलायकी संस्थे अंतर्गत राज्य भलायकी एजन्सी घडयल्या. गोंयांत प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजणे खातीर ग्रामीण वाठारांतले २१३७१ आनी शारी वाठारांतले १५१६८ मेळून वट्ट ३६५३९ कुटुंब पात्र थारल्यात. ह्या पात्र कुटुंबांची वळेरी संबंदीत पंचायतींनी आनी भलायकी सेवा संचालनालयाच्या भलायकी केंद्रांनी उपलब्ध आसा.

          सुरवातेक गोंय वैजकी महाविद्यालय, दोनूय जिल्लो हॉस्पिटलां आनी उप-जिल्लो हॉस्पिटल, फोंडा ह्या हॉस्पिटलांक हे येवजणे खातीर नामांकीत केला आनी हीं हॉस्पिटलां येवजण चालीक लावंक सज्ज आसा.  तशेंच हेर सरकारी आनी खाजगी हॉस्पिटलां नोंद आनी नामांकीत करतले.

          दीनदयाळ स्वास्थ सेवा येवजणे अंतर्गत निर्धारीत दरांत उपलब्ध आशिल्ले ४४७ उपचार प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजणे खाला नामांकीत खाजगी हॉस्पिटलांनी त्याच दरांत उपलब्ध आसतले. ते खातीर, वैजकी पॅकेजींची निमाणी वळेरी १५०९ पॅकेजींची आसतली आनी ह्यो पॅकेजी प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजणे अंतर्गत सरकारी हॉस्पिटलांनी उपलब्ध आसतल्यो. नामांकीत हॉस्पिटलां खातीर आरोग्य मित्र नेमल्यात आनी तांकां प्रशिक्षीत केल्यात.    

          नामांकीत हॉस्पिटलांनी खंयचीय सेवा घेवंक लाभार्थ्यां खातीर आरोग्य मित्र हें संपर्काचें पयलें माध्यम आसतलें आनी ह्या हॉस्पिटलांनी दीनदयाळ स्वास्थ सेवा येवजण / प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजण केंद्रांनी ते उपलब्ध आसतले. लाभार्थ्यांनी नोंदणी आनी ई-कार्ड वा गोल्डन रिकॉर्ड करपा खातीर आरोग्य मित्रांक संपर्क करचो अशें कळीत केला.

 

मा/वाप/टीएसएस/जॉआ/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५६३

TOP