Home »News

नाविकांक सुचोवणी

 

पणजी, २१ सप्टेंबर, २०१८

भाद्रपद ३०, १९४०

 

कार्यकारी अभियंत्यांचें कार्यालय, विभाग - III (पीएचई), पीडब्ल्यूडब्ल्यू, पणजी हे जुरी न्हंयचेर बोरी वाठारांत सद्याच्या पोरण्या उदकां पुरवण पुला खाला उदका पोंदच्यान पायपलायन घालपाचे काम २२ सप्टेंबर २०१८ दिसा करतलें अशें बंदर कप्तान खात्यान अधिसुचीत केला.

ह्या वाठारांत चलपी बार्जी, प्रवाश्यां खातीरच्यो बोटी, फेरी बोटी, नुस्तेमारी ट्रॉलर्स, यांत्रिकी आनी बिगर यांत्रिकी बोटी तशेंच पर्यटन बोटी, क्रुज बोटींच्या मालकांनी / चालकांनी नदर दवरची आनी बोटी सवकास चलोवच्यो तशेंच कामांत आडखळ जावची न्हय म्हूण गरज आसल्यार सुरक्षीत अंतराचेर बोटी थांबोवच्यो अशें सुचीत केला. ह्या कामा वेळार सुवातीचेर गस्त करपी बोटींनी जारी केल्ल्यो सुचोवण्यो सक्तीन पाळच्यो. वयर दिल्ल्या सुचोवण्यांचें उल्लंघन केल्यार खर कारवाय जातली अशें कळीत केला.

 

मा/वाप/टीएसएस/जॉआ/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५६२

 

 

 

TOP