Home »News

भलायकी सेवा संचालनालय "चेंजींग टायबेटीज बॅरोमिटर" कार्यावळ चालीक लायतले

पणजी, १९ सप्टेंबर, २०१८
भाद्रपद २८, १९४०

भलायकी सेवा संचालनालय नोवो नोरडिस्क एज्युकेशन फावंडेशन हांच्या जोडपालवान राष्ट्रीय बिगर संचार रोग नियंत्रण कार्यावळी अंतर्गत "चेंजींग टायबेटीज बॅरोमिटर (सीबीडी) कार्यावळ" २० सप्टेंबर २०१८ दिसा सकाळीं १०.०० वरांचेर दिनानाथ मंगेशकर सभाघर, कला अकादमी, पणजी हांगा चालीक लायतले.
आमी जो मेरेन गोडेंमूत आनी तातूंतल्यान उप्रासपी प्रस्नां विशीं लोकां मदीं मोट्या प्रमाणांत जागृताय घडयनात आनी गोडेंमुताचेर योग्य उपचार करपाची काळजी घेनात तो मेरेन व्यक्ती, तांच्या कुटुंब तशेंच समाजा मुखार ह्या दुयेंसाचें एक व्हड आव्हान आसतलें अशें भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री श्री. विश्वजीत राणें हांणी सांगलें. भौशीक-खाजगी भागिदारी अशा संयुक्त तत्वाचेर गोडेंमूत सुरवेकच सोदून काडप, डायगनॉसीस आनी वेवस्थापना वरवीं ह्या दुयेंसाचेर आळाबंद हाडपाची काळाची गरज आसा. सीबीडी कार्यावळीक लागून दर्जेदार सुविधे वरवीं गोडेंमूत आशिल्ल्या लोकांक सुदारीत उपचार मेळपाची आमी खात्री करूंक शकतले अशी आस्त तांणी उक्तायली. तशेंच गोडेंमूत आनी ताच्या संबंदीत धोक्यांचेर समाजांत जागृताय घडोवं येता अशें तांणी मुखार सांगलें.
कार्यावळी अंतर्गत, पयल्या पांवड्यार, गोडेंमूत तपासूंक आनी उपचारा खातीर ५ समुदायीक गोडेंमूत केंद्रां (सीडीसी) उबारतले ते म्हणल्यार गोंय वैजकी महाविद्यालय, उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटल, दक्षीण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल, उप-जिल्लो हॉस्पिटल, फोंडें आनी कुटीर हॉस्पिटल, चिखले. सद्या, सगळ्या सरकारी हॉस्पिटलांनी फुकट इन्सुलीन दितात. गोडेंमूत उपचाराच्या नव्या प्रगतींचेर सगळ्या दोतोरांक प्रशिक्षण दितले. घरांत वचून समुपदेशन आनी मार्गदर्शन दिवंक डायबेटीज एज्युकेटर्स नेमतले. गोडेंमूत तपासूंक तशेंच गोडेंमुता संबंदीत शिक्षण, आयईसी सामुग्री दिवंक एएनएम कर्मचार्यांलक प्रशिक्षण दितले.
भलायकी सेवा संचालनालय आनी गोंय वैजकी महाविद्यालयां अंतर्गत सोदून काडिल्ल्या भलायकी केंद्रांनी दिवपी हे कार्यावळीचो डायबेटीक मेलिटस दुयेंतींनी परिणामकारक वेवस्थापन आनी रोगनिदाना खातीर लाव घेवचो अशी विनवणी केल्या.

मा/वाप/टीएसएस/जॉआ/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५५६

TOP