Home »News

जुआरी पूल ३० सप्टेंबर दिसा बंद

पणजी, १९ सप्टेंबर, २०१८
भाद्रपद २८, १९४०

जुआरी पुलाचो डॅक स्तर तपासपा खातीर ३० सप्टेंबर २०१८ दिसा सकाळीं ६.०० ते ९.०० मेरेन जुआरी पूल सगळ्या प्रकारच्या वाहनांच्या येरादारी खातीर बंद आसतलो अशें सगळ्या लोकांक कळीत करता. येरादारी एनएच-१७ बी वेल्या बोरी पुला वटेन तशेंच जुआरी न्हंयंत फेरीबोट मार्गान कुठ्ठाळे ते आगशें आनी आगशें ते कुठ्ठाळे अशें वळयतले.

मा/वाप/टीएसएस/जॉआ/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५५५

TOP