Home »News

येरादारी पुलिसां वरवीं सोरो पिवन वाहनां चलोवप्या आड खास मोहीम

पणजी, १९ सप्टेंबर, २०१८
भाद्रपद २८, १९४०

सोरो पिवन वाहनां चलोवप्या आड गोंयच्या येरादारी पुलिसांनी १८ सप्टेंबर २०१८ दिसा सांजे ७ वरां सावन राज्यभर खासा मोहीम राबयल्ली. ह्या मोहिमे वेळार, वट्ट १०४ सोरो पिवन वाहन चलोवप्यां आड कारवाय जाल्ली. १८ सप्टेंबर २०१८ दिसा मेरेन, सोरो पिवन वाहन चलयल्ले खातीर वट्ट ४०४८ जाणां आड कारवाय जाल्या.
नोंद जाल्ल्या केशींनी, वाहनां तशेंच तांचीं कागदपत्रां जप्त केल्लीं आनी कारवाय सुरू केल्ली. साबार केशींनी येरादारी नेम मोडप्यांचेर दंड लागू केल्लो आनी ख्यास्त फर्मायल्ली.
गाडी/मोटरसायकल चलयताना मोबायलाचो वापर करप, रेड लायट हुंपप, फॅन्सी नंबर प्लेटी लावप, ल्हान पिरायेचेर वाहनां चलोवप, चमकदार लायट लावप, हारशे काळे करप, वाहन चलोवपाचो परवानो नासतना वाहन चलोवप, मोटरसायकल वा स्कूटरीचेर एका परस चड जाणांक व्हरप, हॅल्मेट नासताना मोटरसायकल/स्कूटर चलोवप ह्या सारकिले येरादारी नेम मोडप्या आड येरादारी पुलिसांनी हेर मोहिमो राबयल्ल्यो.
येरादारी पुलीस ह्या सारकिल्यो मोहिमो नेमान राबयतले आनी येरादारी नेम मोडप्या आड सक्त कारवायेची मागणी करतले.


मा/वाप/टीएसएस/जॉआ/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५५४

TOP