Home »News

ऑक्टोबर २०१८ म्हयन्या खातीर राशन कोटा

 

पणजी, १९ सप्टेंबर, २०१८

भाद्रपद २८, १९४०

 

नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्यान राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदो २०१ अंतर्गत राशन कोटा थारायला. अंत्योदय अन्न योजनेच्या (एएवाय) कार्ड धारकांक दरेका कार्डाचेर रुपया दरान किलो तांदूळ आनी .५० रुपया दरान किलो साखर मेळटली. अन्नपुर्णा (एएनपी) कार्ड धारकांक दरेका कार्डाचेर १० किलो तांदूळ (फुकट) मेळटले. वॅल्फॅर इन्स्टिट्युशन येवजणेच्या कार्ड धारकांक .१५ रुपया दरान तांदूळ आनी .८० रुपया दरान गंव मेळटले. तशेंच प्रायोरिटी हावजहोल्ड (पीएचएच) कार्ड धारकांक दरेका कार्डाचेर रुपया दरान किलो तांदूळ मेळटले. गरिबी रेशे वयल्या (एपीएल) कार्ड धारकांक दरेका कार्डाचेर ११.६० रुपया दरान किलो तांदूळ आनी .१० रुपया दरान किलो गंव मेळटले.

सगळ्या राशनाच्या दुकानांनी आपआपलो राशनाचो कोटा घेवपाचें काम बेगिनात बेगीन सुरू करचें आनी वितरीत जाल्लो कोटा २८ सप्टेंबर २०१८ दिसा वा ताचे पयली घेवचो अशें कळीत केला. राशन व्हरपाच्या काळाच्या मुजतींत वाड जावची ना अशेंय कळीत केला. राशनाच्या दुकानांनी गिरायकांच्या म्हायती खातीर सांठ्याचो तपशील तशेंच धान्याच्या दर्ज्याचो नमुनो दवरूंक जाय. राशन कार्ड धारकांनी ऑक्टोबर २०१८ म्हयन्याचो तांचो हक्काचो राशन कोटा संबंदीत राशनाच्या दुकानांतल्यान व्हरूंक जाय.

कसलीय कागाळ आसल्यार, संबंदीत कार्ड धारकांनी / गिरायकांनी, तालुक्यांतल्या संबंदीत मामलेदारा कडेन वा नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खातें, जुन्ता हावज, पणजी हांगा कागाळ नोंद करपाची सुचोवणी केल्या.

 

मा/वाप/टीएसएस/जॉआ/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५५२

 

TOP