Home »News

खंडीत वीज पुरवण

पणजी, १८ सप्टेंबर, २०१८

भाद्रपद २७, १९४०

 

          ११ केव्ही पोन्ने गोंय फिडराचेर लायन हालोवपाचें काम करपा खातीर १९ सप्टेंबर  २०१८ दिसा सकाळी ९.०० ते दनपरां २.०० मेरेन वीज पुरवण खंडीत आसतली. दोतोरभाट, एडमार, उडपी हॉटेल, सीएमएम लॉजिस्टिक्स आनी पोन्ने गोंयच्या लागसरच्या वाठारांनी वीज पुरवण आसची ना.

 

मा/वाप/टीएसएस/जॉआ/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५५०

TOP