Home »News

२४ सप्टेंबराक नौदळ तट-तोफ दळा वरवीं सराव फारपेट

 

 

पणजी, १८ सप्टेंबर, २०१८

भाद्रपद २७, १९४०

 

          मुरगांवच नौदळ तट-तोफ दळ २४ सप्टेंबर २०१८ दिसा सकाळीं ९.०० ते दनपरां १२.०० मेरेन मुरगांव, हेडलॅण्ड, सडा हांगा ०/६० एण्टी एअर गन्साच सराव फारपेट करतल. मुरगांव हेडलॅण्ड फ्लॅग स्टाफा सावन दर्या वटेन १० नॉटिकल मैल अंतर आनी उंचायेन ,१०० मिटर मेरेन २०० डिग्री ते २६० डिग्री वाठार धोकादायक क्षेत्र आसतले.

          ते खातीर, सुरक्षेच्या कारणाक लागून वयर दिल्ल्या काळांत शिपींग, हार्बर बोटी आनी हेर बोटी तशेंच सामान्य लोकांनी ह्या क्षेत्रांत येवचे न्हय.

 

मा/वाप/टीएसएस/जॉआ/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५४९

 


 

 

TOP