Home »News

अर्थीक नदरेन मागास आशिल्ल्यांक डॉ. आंबेडकर मॅट्रीक उपरांतची शिश्यवृत्ती

 

पणजी, १८ सप्टेंबर, २०१८

भाद्रपद २७, १९४०

 

          सामान्य गटांतल्या (अनुसुचीत जात, अनुसुचीत जमात आनी हेर मागास वर्गियांक सोडून) अर्थीक नदरेन मागास आशिल्ल्यांक डॉ. आंबेडकर मॅट्रीक उपरांतची शिश्यवृत्ती ही केंद्र सरकार पुरस्कृत येवजण समाज कल्याण संचालनालय चालीक लायता. वर्साक .०० लाख रुपया परस उणी कुटुंबीक येणावळ आशिल्ल्या तशेंच अर्थीक नदरेन मागास आशिल्ल्या सामान्य गटांतल्या विद्यार्थ्यांक, सरकारी महाविद्यालयांनी मॅट्रीक उपरांतच्या पांवड्यार शिकपाक अर्थीक सहाय्य दिवपाचें हे येवजणेचें उद्दिश्ट आसा.

          इत्सूक विद्यार्थी आपल्या संबंदीत महाविद्यालयांक आपले अर्ज दिवंक शकतात आनी महाविद्यालयां ते अर्ज संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, पणजी हांकां धाडटले.

          अदीक म्हायती खातीर, अर्जदारांनी http://socialjustice.nic.in/post-matric.php ह्या संकेतथळाक भेट दिवची वा २२३२२५७ ह्या क्रमांकाचेर संपर्क करचो.

 

मा/वाप/टीएसएस/जॉआ/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५४७

     

 

TOP