Home »News

स्मार्ट ई-कोयर वेवस्थापन प्रणाली खातीर गोंय सज्ज

 

पणजी, १८ सप्टेंबर, २०१८

भाद्रपद २७, १९४०

 

राज्यांत निर्माण जाल्लो ईलॅक्ट्रॉनीक कोयर हाताळूंक स्मार्ट आनी दर्जेदार ई-कोयर वेवस्थापन प्रणाली बेगिनूच गोंयांत चालीक लागतली अशी घोशणा गोंय कोयर वेवस्थापन महामंडळान (जीडब्ल्युएमसी) केल्या. जीडब्ल्युएमसी आनी अंमलबजावणी एजन्सी टॉक्सि्स लिंक हांणी गोंय राज्या खातीर ई-कोयर वेवस्थापन आराखडो प्रकल्प चालीक लावपाच्या 5 सप्टेंबर 2018 दिसा हॉटेल वरांदा दो मार, मिरामार हांगा जाल्ल्या सुवाळ्या वेळार जीडब्ल्युएमसीचे वेवस्थापकी संचालक श्री. संजीत रॉड्रिगीस हांणी ही घोशणा केली.

सुदारीत जागृताय तशेंच कोयर एकठांय करूंक ऑनलायन पद्दती सयत घटमूट आनी परिणामकारक यंत्रणेच्या गरजेचेर श्री. संजीत रड्रिगीस हांणी ह्यावेळार उलयताना भर दिलो. आमी गोंयांत एक आदर्श प्रणाली सुरू करतले जी देशभर लागू जावं येता अशें तांणी सांगलें. अनुपचारीक क्षेत्रांत निर्माण जावपी धोकादायक स्वरुपाची प्रक्रिया आशिल्लो ई-कोयर बंद करपाच्या गरजेचेर तांणी भर दिलो.

संवसारभर ई-कोयर हो सगळ्यांत चड विखारी कोयराचो प्रकार म्हूण मानतात. गोंयांत ईलॅक्ट्रॉनिक्साचो उपभोग वाडत आशिल्ल्यान, ई-कोयरूय वाडूंक लागला आनी जर ताचें योग्य वेवस्थापन करूंक ना जाल्यार राज्या खातीर ती एक हुस्क्याची गजाल थारतली. राज्यांत शाश्वत ई-कोयर वेवस्थापन प्रणाली स्थापन करपी हो 2 वर्सांचो प्रकल्प, टॉक्सिक्स लिंक अंमलांत हाडटले. राज्यांत ई-कोयराचें प्रमाण पळोवप तशेंच ई-कोयर एकठांय करप, सांठोवप, सुरक्षीत येरादारी करप आनी विलो लावप हाचेर एक प्रणाली घडोवपाचें काम टॉक्सिक्स लिंक करतलें.

ई-कोयर निर्माण जावपाच्या प्रकार आनी प्रमाणाच्या रूपरेशेचें सर्वेक्षण सुरू जाला अशें प्रकल्प टिमीन सांगलें. ह्या प्रकल्पाची सगळ्यांनी तोखणाय केली आनी राज्यांतल्या ई-कोयराच्या प्रस्नाक शाश्वत उपाय मेळपाची आस्त आसा.

प्रकल्प चालीक लावपाच्या सुवाळ्याक सरकारी खातीं, खाजगी कंपन्यो, उद्देग संघटना आनी नागरी संस्थां सयत वेगवेगळे मुखेल जाळवणदार हाजीर आशिल्ले.

 

मा/वाप/टीएसएस/जॉआ/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५४८

TOP