Home »News

दक्षीण गोंयांत रस्तो खणपाचेर प्रतिबंध

पणजी, १७ सप्टेंबर, २०१८

भाद्र २६, १९४०

 

दक्षीण गोंयच्या जिल्लो दंडाधिकार्‍यान दक्षीण गोंय जिल्ल्यांतल्या अधिकार क्षेत्रांत लेखी परवानगी घेनासतना खंयचोय रस्तो वा ताचो भाग खणपाचेर खंयच्याय व्यक्ती/एजन्सी/संस्थेचेर प्रतिबंध घाला. तशेंच, सद्या रस्ते वा तांचे भाग खणिल्ल्या व्यक्तींनी/एजन्सीनी त्वरीत रस्ते योग्य स्थितींत हाडपाचो आदेश दिला.

 

मा/वाप/टीएसएस/जॉआ/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५४६

 

TOP