Home »News

खाजगी रान क्षेत्रां निवडपाचो कालावधी वाडयला

पणजी, ऑगस्ट २४, २०१८

भाद्र २, १९४०

राष्ट्रीय हरीत लवादाच्या १ जानेवारी २०१६ च्या आदेशा नुसार उत्तर आनी दक्षिण गोंय समिती वतीन आनी पयलीचे सावंत आनी कारपूरकर समिती वतीन वेंचून हाडिल्ल्या खाजगी रान क्षेत्रांचे पुनरावलोकन करुंक सरकारा वतीन स्थापन केल्ली पुनरावलोकन समितीचो अहवाल सादर करची कालावधी ६ म्हन्यांनी वडोवन ३१ मार्च २०१९ मेरेन वाडयल्या अशें रान खात्यान कळीत केलां.

मा/वाप/टीएसएस/रना/अगा/२०१८

TOP