Home »News

खंडीत वीज पुरवण

पणजी, ऑगस्ट २४, २०१८

भाद्र २, १९४०

झाड कापूंक नवी  लायन घालूंक, ग्रीस लावपाक आनी हेर कामां खातीर ११ केव्ही नावेली फिडराचेर २५ ऑगस्ट २०१८ दिसा सकाळीं ८.०० ते दनपरां १२.००मेरेन वीज पुरवण खंडीत आसतली. नावेली ग्रामपंचायत वाठार, नागमोडें, तळावले ग्रामपंचायत वाठार, तळेबांद,  बुटिकास नावेली बाजार, सिंकेटी, डायना सोडा  फॅक्टरी आनी सरभोंवतणच्या वाठारांचेर परिणाम जातलो.

          तशेंच २६ ऑगस्ट २०१८ दिसा ३३ केवी लायन घालूंक आनी वेवस्थापनाच्या कामा खातीर सकाळीं  ९.०० ते सांजे ५.०० मेरेन पिळर्ण उद्देग ओवरहेड आनी युजी ११/ ३३ केवी फिडराचेर वीज पुरवण खंडीत आसतली.

 

मा/वाप/टीएसएस/रना/अगा/२०१८

 

 

 

TOP