Home »News

फ्लू दुयेंसाआड खबरदारी घेवपाचो सल्लो

                           ता. 28  ऑगस्ट 2019

भलायकी सेवा संचालनालयान फ्लू जोराच्या दुयेंसाची लागण जावची न्हय वा हे दुयेंस पातळावचे न्हय म्हुण लोकांनी आवश्यक खबरदारी घेवपाचो सल्लो दिला.

खोंकताना वा शिंकताना तुमचें तोंड आनी नाक रूमालान धांपचे, तुमी तुमच्या नाकाक, दोळ्यांक वा तोंडाक हात लावचे पयली आनी हात लायले उपरांत तुमचे हात साबण आनी उदकान परत परत धुवचे, फ्लू जोराच्या दुयेंतीन खास करून लोकांची गर्दी आशिल्ल्या जाग्यांचेर वचपाचे टाळचे, फ्लू  जोरासारखी लक्षणां आशिल्ल्या व्यक्तिपासून दोन मिटर पयस रावचे, कमीतकमी आठ वरां न्हिदचे, ताणतणाव कमी करचो, नियमीत शारिरीक व्यायाम करचो, भरपूर उदक पियेवचे (प्रौढ व्यक्तिन कमीतकमी 2-3 लिटर) आनी पुश्टीक अन्न जेवचे (जेवणात भांज्यो आनी फळांचो आसपाव आसचो).

फ्लू जोराची लागण जाल्ल्या दुयेंतीन भौशीक जाग्यांचेर थुंकचे न्हय तशेंच दोतोराच्या सल्ल्या बगर वखदां घेवची न्हय.

जोर, खोंकली, ताळो दुखप, आंग दुखप, तकली फोडप, उलटी जावप आनी अतिसार ही फ्लूची लक्षणां आसात. हे दुयेंस चड करून 5 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक आनी 65 वर्सां वयल्या पिरायेच्या व्यक्तिक जाता. तशेंच अस्थमा, काळजा दुयेंस, किडनी आनी लिव्हराचे दुयेंस, मधूमेही, गुरवार बायल आनी भलायकी सेवा कर्मचाऱ्यांनीय काळजी घेवपाची गरज आसा.

वयली लक्षणां आसल्यार लागीच्या भलायकी केंद्रात वा दोतोराक मेळचे. सगळीं भलायकी केंद्रां आनी हॉस्पितळांनी फ्लू दुयेंसाचेर उपचार उपलब्ध आसात. रगत तपासणी सुविधा दोनीय जिल्हो हॉस्पितळांनी आनी बांबोळेच्या गोंय वैजकीय महाविद्यालयांत आसा.

म्हा /सप/ एमएस/ जॉआ/ विगां/ 2019/५५२

TOP