वीज पुरवण खंडीत

ता. 14 मार्च 2024

ता. 15 मार्च 2024 दिसा 200 केव्हीए सपना गार्डन फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.30 ते दनपारां 2.30 वरां मेरेन सपना गार्डन आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/180

Skip to content