चिंबल जंक्शन ते मेरशी अंडरपास मेरेनचो रस्तो बंद

ता. 11 मार्च 2024

चिंबला जंक्शना वयल्या पुलाच्या बांदकामा खातीर चिंबल जंक्शन ते मेरशी अंडरपास मेरेनचो रस्तो 12 ते 20 मार्च 2024 मेरेन रातची 10.00 ते सकाळी 6.00 वरां मजगती बंद दवरपाचो आदेश दिला. वयल्या वेळेत फोंडे वटेच्यान येवपी अवजड वाहनां बाणस्तारी जंक्शनार साखळी वटेन फुडें वचपाक आनी पणजी आनी अटल सेतू वयल्यान फोंडे वटेन वचपी अवजड वाहनां मेरशी सर्कल जंक्शना कडल्यान वेर्णा आयडीसी रस्त्यान वळोवपात येतली.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/172

Skip to content