वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

7 मार्च 2024

कुडचडे काकोडा उदेगीक वसणूकेतले आयडीसी कॅन्टीन, मारपोल, क्लिनसेट, डीपी कॅमिकल्स, प्रविण इंडस्ट्री, ऑटोमेशन, चामुंडाय, गौरी पॅकेजींग, साई गॅरेज आनी बोंदेल हांगा नवीन उबारिल्ले 11 केव्ही/0.433 केव्ही ट्रान्सफॉर्मर केंद्र आनी जोडून आशिल्ली 11 केव्ही वीज यंत्रणां ता. 8 मार्च 2024 दिसा चालू करतले आनी ह्यान फुडें ही वीज यंत्रणां तशीच चालू उरतली.

ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/160

Skip to content