वीज पुरवण खंडीत

ता. 7 मार्च 2024

ता. 9 मार्च 2024 दिसा 11 केव्ही दिवचल शार फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन आयडीसी रस्त्यालागी, मुस्लिमवाडो, वासुदेवनगर, वाठादेव, दिवचल मुळावे भलायकी केंद्रा लागीचो वाठार, कातरवाडो आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/161

Skip to content