वीज पुरवण खंडीत

ता. 5 मार्च 2024

ता. 7 मार्च 2024 दिसा 11 केव्ही उतोर्डा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन आरोसी पार्क ह्यात, बांद, सुखभाट, कॉस्तावाडो, सिता हॉटेल बीच, पियादादवाडो, कासावली भुटे आनी प्रियाल वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/157

Skip to content