वीज पुरवण खंडीत

ता. 29 फेब्रुवारी 2024

ता. 2 मार्च 2024 दिसा 11 केव्ही सुकूर पर्वरी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.30 ते दनपारां 2.30 वरां मेरेन आंबिर्ण आश्रम, सुकूर चर्च, मायणा, डॅरिस पॅराडायस, सोडा फॅक्टरी, राज कॉलनी, लिंक, आराडी, कॉस्मे कॉस्ता, कॉंक्रिट लाईफस्टायल, साल्दाना, व्होव्ह कार वॉश सेंटर, मिडोव्ह, सेरेनिटी, व्हिंसेंन्ट ग्रीन आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/139

Skip to content