वीज पुरवण खंडीत

ता. 26 फेब्रुवारी 2024

ता. 29 फेब्रुवारी 2024 दिसा 11 केव्ही पर्वरी बाजार फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन देवश्री ग्रीन, कामत नगर, होली फॅमीली हायस्कुल, क्लर्जी होम, मिंगेल पिंटो, पर्वरी बाजार आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/128

Skip to content