आदिवासी कल्याण खात्याकडल्यान विद्या लक्ष्मी येवजणेच्या अर्जदारांक कळोवणी

ता. 26 फेब्रुवारी 2024

आदिवासी कल्याण खात्यावतीन “विद्या लक्ष्मी” नावाच्या येवजणेची अंमलबजावणी करपात येता. हे येवजणेखाला धावी इयत्ता परिक्षा पास जावन अकरावी इयत्तेत खंयच्याय शाखेत प्रवेश घेवपी अनुसूचीत जमातीतल्या चली भुरग्याक कायम ठेवीच्या रूपान 25,000/- रूपया दितात. ही रक्कम चली भुरगे जेन्ना 12 वी बोर्ड परिक्षा (3 प्रयत्नांत वा दोन वर्सांच्या पयल्या प्रयत्नात,जे पयले आसा ते) पास जाता तेन्नाच दितात. 12 वी पास प्रमाणपत्र आनी हेर दाखले सुपुर्द केल्या उपरांत कायम ठेवीची रक्कम दितात.

मजगती, हे येवजणेची 2011-2012 ते 2018 ते 2019 वर्सा मेरेनची 950 लावधारकांची कायम ठेव खात्याकडेन हक्क सांगिनासतना पडून आसा. हक्क सांगूक नाशिल्ल्या अशां कायम ठेव लावधारकांची वळेरीं खात्याच्या https://tribalwelfare.goa.gov.in ह्या व्हेबसायटीचेर अपलोड केल्ली आसा. ह्या अर्जदारांनी आपली कायम ठेव रक्कम मेळोवपा खातीर ही सुचोवणी जारी जाल्ल्या पासून 90 दिसांभितर आदिवासी कल्याण संचालनालय, पणजी वा मडगांवच्या कचेरीत संपर्क करचो. ना जाल्यार हक्क सांगूक नाशिल्ल्या अर्जदारांची रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा करतले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/127

Skip to content