अस्नोडा उदका प्रकल्पातल्यान मर्यादीत उदका पुरवण

ता. 26 फेब्रुवारी 2024

28 फेब्रुवारी 2024 दिसा अस्नोडा उदका प्रक्रिया प्रकल्पाचे दुरूस्ती करपाचे आशिल्ल्यान ता. 28 आनी 29 फेब्रुवारी 2024 दिसा पुराय बार्देस तालुको आनी दिवचल तालुक्यातल्या मेणकुरे आनी शिरगांव गांवांत मर्यादीत उदका पुरवण जातली. गिरायकांनी ह्या गैरसोयिची नोंद घेवची, अशें उदका पुरवण विभागान कळीत केला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/130

Skip to content