वीज पुरवण खंडीत

ता. 20 फेब्रुवारी 2024

ता. 22 फेब्रुवारी 2024 दिसा 11 केव्ही पणसामळ सांगे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.00 ते दनपारां 1.30 वरां मेरेन उगें, फुटेणळ, चुडया आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/113

Skip to content