दादल्या खातीर नागरी सेवा फुटब़ॉल आनी क्रिकेट खेळा सर्त

ता. 20 फेब्रुवारी 2024

खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान दादल्या खातीर राज्य पांवड्याचेर नागरी सेवा फुटबॉल आनी क्रिकेट सर्तीचे आयोजन केला. फुटबॉल खेळा सर्त 22 फेब्रुवारी ते 15 मार्च मेरेन सांताकृज फुटबॉल मैदानार सकाळच्या सत्रात 9.00 वरांचेर आनी सांजेच्या सत्रात 2.30 वरांचेर आयोजीत करपात येतली. क्रिकेट खेळा सर्त 26 फेब्रुवारी ते 30 मार्च मेरेन कुंभारजुवा पंचायत मैदानार सकाळच्या सत्रात 9.00 वरांचेर आनी सांजेच्या सत्रात 2.30 वरांचेर आयोजीत करपात येतली.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/115

Skip to content