वीज पुरवण खंडीत

ता. 14 फेब्रुवारी 2024

ता. 16 फेब्रुवारी 2024 दिसा 11 केव्ही आगोंद फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन पुराय आगोंद आनी खोला ग्रामपंचायत वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/108

Skip to content