3 मार्चाक राष्ट्रीय कृमी निर्मूलन दीस भुरग्यांक आल्बेन्डाजोल गुळी दितले

ता. 13 फेब्रुवारी 2024

आयतार ता. 3 मार्च 2024 दिसा गोंयभर राष्ट्रीय कृमी निर्मूलन दीस पाळपात येतलो. ह्या दिसा 1 ते 19 वर्सां पिरायेच्या सगळ्यां भुरग्यांक आल्बेन्डाजोल 400 मीलीग्राम ही दंतनाशक गुळी दितले. हो कार्यक्रम यशस्वी करपा खातीर सगळें पालक, शिक्षक आनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी पुराय सहकार्य दिवपाची विनंती भलायकी सेवा संचालनालयाच्या राज्य कुटुंब कल्याण मंडळान केल्या.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/100

Skip to content