वीज पुरवण खंडीत

ता. 13 फेब्रुवारी 2024

ता. 14 फेब्रुवारी 2024 दिसा 11 केव्ही नार्वा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन केसरकरवाडो, नार्वा, कोनाटी, गांवकरवाडो, तारवाडो आनी पंचायती लागीच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/101

Skip to content