साळावली उदका प्रकल्पातल्यान साश्ट आनी मुरगांव म्हालांत मर्यादीत उदका पुरवण

ता. 10 फेब्रुवारी 2024

160 एमएलडी साळावली उदका प्रक्रिया प्रकल्पाच्या मडगांव दुफांटो तोंक ते वेर्णा टांकये मेरेनच्या पोरण्या 1200 एमएम व्यासाच्या पायपलायनीच्या गळटीचे दुरूस्ती काम करपाचे नियोजन केल्ले आसा. ते प्रमाण 12 आनी 13 फेब्रुवारी 2024 दिसा वयल्या पायपलायनीचे दुरूस्ती काम करतले. त्या खातीर 160 एमएलडी साळावली उदका प्रक्रिया प्रकल्पातल्यान वयल्या दिसांनी उदका पुरवण जावची ना. पुण 100 एमएलडी नव्या साळावली उदका प्रक्रिया प्रकल्पातल्यान सदांचें भशेंन उदका पुरवण जातली. गिरायकांनी ह्या गैरसोयिची नोंद घेवची, अशें उदका पुरवण विभागान कळीत केला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/99

Skip to content