वीज पुरवण खंडीत

ता. 8 फेब्रुवारी 2024

ता. 9 फेब्रुवारी 2024 दिसा 11 केव्ही कदंबा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन एडमर, पेरीभाट, गोवा बाजार, दोतोरभाट, एसएफएक्स, आयसीएआर कॉलनी आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/86

Skip to content