वीज पुरवण खंडीत

ता. 8 फेब्रुवारी 2024

ता. 11 फेब्रुवारी 2024 दिसा 11 केव्ही पिसुर्ले आयडीसी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.00 ते दनपारां 3.00 वरां मेरेन शीट शॉप, कॅन्टीन, प्रिसिटॅक, होंडा एस. ओ., बीएमके-1, कृष्णा तिया, रामदेव प्लास्टिक, बीएमके-2, साईनाथ इंडस्ट्रीस, गणेश इंडस्ट्रीस, सोफिटॅक, शाणू रोलिंग मिल आनी गोवा बागायतदार वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 11 फेब्रुवारी 2024 दिसा 33 केव्ही वाळपय-1 फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.00 ते दनपारां 3.00 वरां मेरेन एसीजीएल, पुनिश्का इंजेक्टिबल, इस्टील मोड्युलर उद्देगाक वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/89

Skip to content