वीज पुरवण खंडीत

ता. 8 फेब्रुवारी 2024

ता. 9 फेब्रुवारी 2024 दिसा 11 केव्ही नार्वा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन मुर्डी नार्वा आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/88

Skip to content